Polityka zmian i rezygnacji

Zmiana rezerwacji przez uczestnika

Jeżeli po dokonaniu rezerwacji oferty uczestnik chciałby dokonać zmiany w rezerwacji całego projektu lub wybranej opcji, to może tego dokonać najpóźniej na 20 dni przed planowanym terminem oferty.
Zmiany można dokonać po przesłaniu odpowiedniego zgłoszenia na adres: events@moonluza.pt
W przypadku, gdy zmiana rezerwacji wymaga również zmiany opłaty i gdy po zmianie cena jest wyższa, to uczestnik jest zobowiązany do opłacenia różnicy w terminie do 48 godzin po dokonaniu zmiany. W przypadku, gdy różnica w opłacie jest na korzyść uczestnika, firma Moonluza jest zobowiązana do zwrócenia tej sumy uczestnikowi (za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto). Wszelkie dodatkowe opłaty wynikające ze zmiany rezerwacji leżą po stronie uczestnika

Zmiana rezerwacji przez firmę Moonluza 

W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, które zmuszą firmę Moonluza do zmiany terminu realizacji projektu, zmiany programu projektu, zmiany centy projektu lub inne, firma Moonluza Unipessoal Lda. jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym uczestnika. Uczestnik ma wówczas obowiązek do pisemnego poinformowania czy wraża zgodę na zaproponowaną zmianę, czy rezygnuje z projektu.

Rezygnacja

Z powodu okoliczności leżących po stronie firmy Moonluza 

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, zaistnieje konieczność odwołania projektu, to firma Moonluza Unipessoal Lda. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie uczestnika i zwrócenia wpłaconej na konto firmy opłaty za dany projekt. Zwrot opłaty odbywa się w formie przelewu bankowego na wskazane przez uczestnika konto.

W przypadku gdy projekt ma określoną minimalną liczbę osób i gdy na 20 dni przez realizacją projektu liczba rezerwacji jest mniejsza niż wymagana ilość, to firma Moonluza zastrzega sobie prawo do rezygnacji z projektu. W takim przypadku klienci, którzy dokonali już rezerwacji i opłaty, muszą, w trybie natychmiastowym, zostać powiadomieni o odwołaniu projektu i firma Moonluza jest zobowiązana do zwrócenia wpłaconej kwoty.

Zwrot nie zostanie wypłacony, gdy odwołanie nastąpi, przed lub w trakcie wydarzenia/projektu,z przyczyn od nas niezależnych (siła wyższa), takich jak wojna, spory, nieposłuszeństwo obywatelskie, strajki, działalność terrorystyczna, niekorzystne warunki pogodowe, pożar, klęski żywiołowe itp., chyba że firma jest w stanie odzyskać całość lub część kosztów.

Z powodu okoliczności leżących po stronie uczestnika

W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, zmuszające uczestnika, biuro podróży lub inna instytucję do rezygnacji z wykupionego projektu, to musi poinformować o tym firmę Moonluza Unipessoal Lda. w trybie natychmiastowym i w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W zależności od terminu, w jakim firma Moonluza Unipessoal Lda. zostanie poinformowana o konieczności odwołania projektu, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części. Zwrot poniesionych przez uczestnika kosztów kształtuje się według następującego kalendarza:

  • do 90 dni przed terminem realizacji projektu: do 80% ceny;
  • od 89 do 60 dni przed terminem realizacji projektu: do 75% ceny;
  • od 59 do 30 dni przed terminem realizacji projektu: do 60% ceny;
  • od 29 do 20 dni przed terminem realizacji projektu: do 40% ceny;
  • od 19 do 10 dni przed terminem realizacji projektu: do 30% ceny;
  • od 9 do 2 dni przed terminem realizacji projektu: do 10% ceny;

Mając na uwadze, że w przypadku niektórych projektów mają zastosowanie odrębne warunki rezygnacji i zwrotu kosztów, firma Moonluza zastrzega sobie prawo do przekazania szczegółowych i dokładnych instrukcji, jeżeli zaistnieje konieczność rezygnacji z projektu i firma zostanie o niej poinformowana przez klienta w formie pisemnej.

Zwrot kosztów następuje w formie przelewu bankowego.