Rezerwacje i opłaty

Korzystanie i rejestracja na stronie firmy Moonluza są jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
Korzystający z usług strony deklarują, iż w momencie dokonania rejestracji lub zgłoszenia mają ukończone 18 lat.
Wszelkie dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów świadczenia naszych usług.

Rezerwacja i opłaty

Rezerwacji i opłat można dokonać najpóźniej do 20 dni przez planowanym terminem projektu/imprezy.

Rezerwacja

Rezerwacji danej usługi można dokonać przez Internet, po wypełnieniu odpowiedniego formularza lub przesyłając zgłoszenie na jeden z adresów:info@moonluza.pt events@moonluza.pt

 

Przy wypełnianiu formularza lub przesłania zgłoszenia należy bardzo uważnie wypełnić wszystkie pola, wybierając konkretny projekt/imprezę i zaznaczając odpowiednią opcję (dot. projektów, które oferują wybór opcji).

Rezerwacji mogą dokonać również biura turystyczne, firmy i inni przedstawiciele reprezentując grupę uczestników. W tym przypadku zaleca się dokonanie rejestracji drogą mailową.

Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu elektronicznego lub pisemnego potwierdzenia i po dokonaniu i potwierdzeniu opłaty.

Opłaty

Przed wypełnieniem formularza lub zgłoszenia należy bardzo dokładnie i bardzo uważnie zapoznać się z ofertą. W przypadku projektów, które posiadają kilka opcji i kilka terminów obowiązują różne ceny. Prosimy o bardzo dokładne przeanalizowanie ofert i wszystkich elementów, które są ujęte w danym projekcie, w danej opcji i w danej cenie.

Po przesłaniu formularza lub zgłoszenia i otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia lub odpowiedzi, należy uiścić odpowiednią opłatę.

Opłaty można dokonać za pomocą karty kredytowej (w systemie PayPal) lub przelewem bankowym. W przypadku przelewu bankowego, uczestnik jest zobowiązany do przesłania dowodu wpłaty mailem najpóźniej 48 godzin po dokonaniu opłaty.

Kalendarz opłat:

W przypadku rezerwacji realizowanych przez internet na naszej stronie, w momencie rezerwacji należy dokonać opłaty pełnej kwoty.
W przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez przesłanie formularza na adres mailowy firmy, obowiązuje następujący kalendarz opłat:

  • 40% ceny projektu powinno wpłynąć na konto firmy w terminie do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji.
  • Pozostałe 60% ceny projektu powinno zostać opłacone najpóźniej na 20 dni przed terminem projektu.

Uwaga: Niniejszy kalendarz nie ma zastosowanie w przypadku ofert wczesnych rezerwacji.
Rezerwacja jest ważna po wpłynięciu całej kwoty (zgodnie z wyżej podanym kalendarzem) na konto firmy.
Ceny są podane w Euro. Wszelkie dodatkowe koszty związane z dokonaniem opłaty, przelewu bankowego i inne wynikające z transakcji w walutach obcych, leżą po stronie klienta.

 

Polityka zmian i rezygnacji

Zmiana rezerwacji przez uczestnika

Jeżeli po dokonaniu rezerwacji oferty uczestnik chciałby dokonać zmiany w rezerwacji całego projektu lub wybranej opcji, to może tego dokonać najpóźniej na 20 dni przed planowanym terminem oferty.
Zmiany można dokonać po przesłaniu odpowiedniego zgłoszenia na adres: events@moonluza.pt
W przypadku, gdy zmiana rezerwacji wymaga również zmiany opłaty i gdy po zmianie cena jest wyższa, to uczestnik jest zobowiązany do opłacenia różnicy w terminie do 48 godzin po dokonaniu zmiany. W przypadku, gdy różnica w opłacie jest na korzyść uczestnika, firma Moonluza jest zobowiązana do zwrócenia tej sumy uczestnikowi (za pomocą przelewu bankowego na wskazane konto). Wszelkie dodatkowe opłaty wynikające ze zmiany rezerwacji leżą po stronie uczestnika

Zmiana rezerwacji przez firmę Moonluza 

W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, które zmuszą firmę Moonluza do zmiany terminu realizacji projektu, zmiany programu projektu, zmiany centy projektu lub inne, firma Moonluza Unipessoal Lda. jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym uczestnika. Uczestnik ma wówczas obowiązek do pisemnego poinformowania czy wraża zgodę na zaproponowaną zmianę, czy rezygnuje z projektu.

Rezygnacja

Z powodu okoliczności leżących po stronie firmy Moonluza 

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, zaistnieje konieczność odwołania projektu, to firma Moonluza Unipessoal Lda. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie uczestnika i zwrócenia wpłaconej na konto firmy opłaty za dany projekt. Zwrot opłaty odbywa się w formie przelewu bankowego na wskazane przez uczestnika konto.

W przypadku gdy projekt ma określoną minimalną liczbę osób i gdy na 20 dni przez realizacją projektu liczba rezerwacji jest mniejsza niż wymagana ilość, to firma Moonluza zastrzega sobie prawo do rezygnacji z projektu. W takim przypadku klienci, którzy dokonali już rezerwacji i opłaty, muszą, w trybie natychmiastowym, zostać powiadomieni o odwołaniu projektu i firma Moonluza jest zobowiązana do zwrócenia wpłaconej kwoty.

Z powodu okoliczności leżących po stronie uczestnika

W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, zmuszające uczestnika, biuro podróży lub inna instytucję do rezygnacji z wykupionego projektu, to musi poinformować o tym firmę Moonluza Unipessoal Lda. w trybie natychmiastowym i w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W zależności od terminu, w jakim firma Moonluza Unipessoal Lda. zostanie poinformowana o konieczności odwołania projektu, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części. Zwrot poniesionych przez uczestnika kosztów kształtuje się według następującego kalendarza:

  • do 60 dni przed terminem realizacji projektu: do 90% ceny;
  • od 59 do 30 dni przed terminem realizacji projektu: do 60% ceny;
  • od 29 do 20 dni przed terminem realizacji projektu: do 40% ceny;
  • od 19 do 10 dni przed terminem realizacji projektu: do 30% ceny;
  • od 9 do 2 dni przed terminem realizacji projektu: do 10% ceny;

Mając na uwadze, że w przypadku niektórych projektów mają zastosowanie odrębne warunki rezygnacji i zwrotu kosztów, firma Moonluza zastrzega sobie prawo do przekazania szczegółowych i dokładnych instrukcji, jeżeli zaistnieje konieczność rezygnacji z projektu i firma zostanie o niej poinformowana przez klienta w formie pisemnej.

Zwrot kosztów następuje w formie przelewu bankowego.

 

Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika

Uczestnicy projektów realizowanych przez firmę Moonluza są zobowiązani do posiadania ważnego dokumentu tożsamości i wszelkich innych niezbędnych dokumentów. Przez dokonaniem rezerwacji uczestnik powinien upewnić się, czy posiada wszystkie ubezpieczenia i czy otrzymał wszelkie potwierdzenia udziału w projekcie.

Uczestnicy są odpowiedzialni za sprawdzenie i potwierdzenie informacji dot. przelotów, godzin stawienia się na lotnisku, bagażu i innych związanych z podróżą.

Uczestnicy muszą przestrzegać harmonogramu umieszczonego w programie projektu, a o ewentualnych zmianach należy odpowiednio wcześniej poinformować organizatora.

Reklamacje

Odpowiedzialność firmy Moonluza jest ograniczona, zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku konieczności wniesienia skargi lub reklamacji, należy tego dokonać w formie pisemnej i przesłać wraz z dokumentem potwierdzającym udział w projekcie na adres elektroniczny firmy Moonluza– events@moonluza.pt wpisując w temacie: reklamacja/skarga  lub pocztą na adres:

Moonluza Unipessoal Lda., 

Rua das Hortenses 71, Casa da Encosta

2765-068 Estoril,

Portugalia

z dopiskiem reklamacja/skarga, w terminie do 40 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawą reklamacji/skargi nie mogą być okoliczności, za które firma nie ponosi odpowiedzialności.

Obowiązujące prawo

Prawem obowiązującym jest prawo portugalskie.

Fiszka techniczna i kontakty

rima Moonluza Unipessoal Lda. jest zarejestrowana w portugalskim Krajowym Rejestrze Biur Podróży i Turystyki pod numerem 4757.

Posiadamy następujące kody działalności
82300 – Organização de feiras, congressos e outros eventos similares (Organizacja targów, kongresów i innych wydarzeń)
79110 – Actividades das agências de viagem (Biuro turystyczne)
74300 – Actividades de tradução e interpretação (Usługi tłumaczeniowe )
Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla biur turystycznych firmy Allianz o numerze 202716637
Numer Identyfikacji Podatkowej (REGON): 513143459

Adres:
Moonluza Unipessoal Lda.
Rua das Hortenses 71, Casa da Encosta
2765-068 Estoril
Portugal

Tel: 00351.969.792.262

Email:
Ogólny: info@moonluza.pt
Projekty: events@moonluza.pt
Seminaria i konferencje:  conferences@moonluza.pt

Dane dot. konta bankowego firmy:
Moonluza, Unipessoal, Lda
Banco Millennium bcp
NIB: 0033.0000.4545.1204.059.05
IBAN: PT50.0033.0000.45451204.059.05
BIC/SWIFT: BCOMPTPL